CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

Během každodenní činnosti se setkáváme se širokým spektrem různých chemických látek a směsí. Pojem chemické látky a směsi všichni dobře známe, ale problematika v této oblasti je výrazně složitější. Neodborným nebo nezodpovědným přístupem při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě těchto látek se můžeme dopustit vzniku nežádoucí až krizové situace (smrt, úraz, škody na životním prostředí – kontaminace povrchových, podzemních i kanalizačních vod, ovzduší, půdy, fauně i floře).
Dbejme tedy na svou vlastní bezpečnost i na prostředí v němž chceme žít.

A. Konzultační činnost v oblasti chemických látek a směsí: Chemický zákon 350/2011 Sb. a novelizace 61/2014 Sb.
B. Konzultační činnost v oblasti chemických látek a směsí: zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
C. Konzultační oblast v oblasti chemických látek a směsí: zákon 258/2000 Sb. a novelizace 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
D. Bezpečnostní listy – tvorba a revize (zákon 830/2015/ES), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH), 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (CLP)).
E. Bezpečnostní listy: překlad EN/CZ.
F. Tvorba dokumentace ve vztahu k chemickým látkám a směsím.