BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: dokud se nic nestane nic se neděje anebo mě se to stát nemůže – souhlasíte?

Riziko vzniku nežádoucí situace (úrazu) nás provází na každém kroku naší běžné činnosti ať už v soukromé nebo pracovní oblasti. Podceněním formou výrazu „dokud se nic nestane anebo mě se to stát nemůže“ může být Vaším posledním krokem v plnohodnotném životě tak, jak ho do osudové chvíle znáte.

V rámci několikaleté praxe a zodpovědného přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vám zpracujeme veškerou dokumentaci, vytvoříme a nastavíme fungující systém prevence v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Předmět plnění v rámci BOZP

  a. Zpracování rizik vyplývajících z nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek (zákon č 262/2006 Sb., § 102)
  b. Zpracování kategorizace prací (zákon č 262/2006 Sb., § 103 odst. 1, písm. b; dále zákon č. 258/2000 Sb., § 37)
  c. Směrnice pro vydávání osobních ochranných pracovních prostředků
  d. Dopravně provozní řád (Zákon č. 262/2006 Sb., Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.)
  e. Roční prověrka společnosti (zákon č. 262/2006 Sb., § 108, odst. 5)
  f. Zpracování a aktualizace žádosti k pracovně-lékařským prohlídkám (zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 373/2011 Sb., vyhláška č. 79/2013 Sb.)
  g. Organizační zajištění školení v oblasti BOZP (zákon č. 262/2006 Sb.)
  h. Zpracování osnovy školení (zákon č. 262/2006 Sb.)

 

Předmět plnění dle charakteru provozovaných činností organizace

  i. Různé interní předpisy v závislosti na rizicích prováděných činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek (směrnice, řády, místně bezpečnostní provozní předpisy)

 

Související činnosti

  a. Konzultace v oblastech bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pracovní hygieně, životního prostředí (s ohledem na projektovou dokumentaci, smlouvy, revize vyhrazených technických zařízení, protokoly z kontrol státních kontrolních orgánů atd.)
  b. Součinnost při výkonu státních kontrolních orgánů (Oblastní inspektorát práce, Krajské hygienické stanice, České inspekci životního prostředí.
  c. Provedení fyzických kontrol v oblastech pracovní hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zápisu o těchto kontrolách
  d. Vedení knih (knihy BOZP, evidenční knihy úrazů)
  e. Šetření úrazů včetně vyplnění protokolu – záznamu o úrazu.
  f. Provádění školení v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pracovní hygieně
  g. Součinnost při zajišťování pracovně-lékařských prohlídek
  h. Aktualizace a udržování zpracované dokumentace bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy

  j. Kontrola stávajícího stavu zajištění v oblasti BOZP
  k. Součinnost při určení vnějších vlivů (elektrická zařízení – dle ČSN)