HYGIENA PRÁCE

Hygiena práce – naše zdraví je nejvíce ovlivňováno tím co nemůžeme anebo nechceme vidět.

V soukromém i pracovním prostředí jsme vystavováni faktorům, které nám nežádoucím způsobem mohou ovlivnit naše zdraví, aniž bychom si to uvědomovali, anebo je vnímáme jako běžnou normu našeho každodenního pracovního života s pravděpodobnou vyhlídkou častých bolestí a obtížně léčitelných zdravotních stavů v pozdějším věku.

V rámci několikaleté praxe a zodpovědného přístupu k hygieně práce vám zpracujeme veškerou dokumentaci, vytvoříme a nastavíme fungující systém prevence hygieny práce a pracovního prostředí.

 

Předmět plnění v rámci hygieny práce

  a. Zpracování rizik vyplývajících z nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek (zákon č 262/2006 Sb., § 102)
  b. Zpracování kategorizace prací (zákon č 262/2006 Sb., § 103 odst. 1, písm. b; dále zákon č. 258/2000 Sb., § 37)
  c.Směrnice pro vydávání osobních ochranných pracovních prostředků
  d. Zpracování a aktualizace žádosti k pracovně-lékařským prohlídkám (zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 373/2011 Sb., vyhláška č. 79/2013 Sb.)
  e. Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

 

Související činnosti

  a. Konzultace v oblasti pracovní hygieny,
  b. Součinnost při výkonu státních kontrolních orgánů (Krajské hygienické stanice)
  c. Provedení fyzických kontrol v oblastech pracovní hygieny včetně zápisu o těchto kontrolách
  d. Součinnost při zajišťování pracovně-lékařských prohlídek
  e. Aktualizace a udržování zpracované dokumentace v souladu s platnými právními předpisy