HYGIENA VÝŽIVY

Hygiena výživy – oblast, která je mnohým z nás neznáma anebo nemáme odpovídající znalosti o jejím podstatném vlivu na naše zdraví. Každá provozovna stravovacích služeb (hotely, penziony, restaurace, bistra, bufety, kavárny, bary, rychlá občerstvení atd.) je povinna dodržovat při nakládání s potravinami živočišného původu hygienické předpisy, kterými vyhodnocují a eliminují rizika vzniku závažných onemocnění.

V rámci odborně způsobilé osoby, několikaleté praxe a zodpovědného přístupu k hygieně výživy zpracujeme pro stravovací provozy veškerou dokumentaci, vytvoříme a nastavíme fungující systém prevence vzniku závažných onemocnění.

 

A/ Předmět plnění hygiena výživy:

 

Zpracování Provozního řádu, Sanitačního řádu a HACCP    pro provozovny nakládající s potravinami živočišného původu. Všechny tyto tři doklady jsou nepomíjitelnou vlastní dokládací provozovatele.

 

Všechny výše uvedené doklady jsou povinnou dokládací provozovatele, kterou musí předložit dozorovému orgánu:           – místně příslušné Krajské hygienické správě

anebo       – Krajské veterinární správě.

 

Všechny výše uvedené doklady musí respektovat některá z Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 a Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005   a následně i naší platnou českou legislativu.

 

Součástí výše uvedených předpisů je i povinné školení personálu, který musí být prokazatelně podrobně seznámen s povinnostmi, které pro něj z výše uvedených předpisů vyplývají.

 

B/ Předmět plnění dle charakteru provozovaných činností:

 

Provozní řád, sanitační řád a HACCP – program prevence – to vše jako interní předpisy odrážející rizika prováděných činností a preventivní opatření k zajištění bezpečného stavu v běžném provozu.

 

C/ Související činnosti:

 

  1. Konzultace v oblasti pracovní hygieny.
  2. Součinnost při výkonu státních dozorových orgánů.
  3. Provedení „interních“ kontrol v oblasti obecné hygieny, osobní hygieny a ochrany zdraví.
  4. Interní audity a revize, včetně kontroly vedení povinné evidence.
  5. Rekapitulační školení s ověřením znalostí personálu.