Odpadové hospodářství pro obce

Nabízíme zpracování a aktualizace plánu odpadového hospodářství obce

Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu, je dle zákona o odpadech povinna zpracovat plán odpadového hospodářství obce (POH obce)pro odpady, které produkuje, a pro odpady, se kterými nakládá. POH obce se skládá z analytické, závazné a směrné části. Závazná část POH obce musí být v souladu se závaznou částí POH kraje. POH obce se zpracovává na období 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek na základě kterých byl zpracován. Povinností obce je každoročně vyhodnocovat plnění cílů stanovených v závazné a směrné části POH obce,

Nabízíme Vám zpracování Plánu odpadového hospodářství i pro Vaší obec. Součástí zpracování POH obce je rovněž zaslání návrhu POH obce příslušnému krajskému úřadu a zapracování případných připomínek.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem z oblasti odpadového hospodářství obcí Vám vedle samotného zpracování POH obce, nabízíme i každoroční vyhodnocení aktuálně platného POH Vaší obce.